Vedtekter

Vedtekter Eidskog Museums– og Historielag / Eidskog Museum.
Etter behandling på årsmøte 27/1 1980, 18/2 1983, 9/3 2005, 13/3 2007.

§ 1) Bakgrunn
Eidskog Historielag ble stiftet 25.mars 1977. I 1980 tok laget navnet Eidskog Museums – og Historielag (EMH), samtidig som Eidskog Museum ble godkjent av Hedmark fylkeskommune som halvoffentlig museum.

§ 2 Visjon
Føre kulturarven videre til kommende generasjoner.

§ 3) Formål
EMH skal arbeide for allment kulturvern og kulturell virksomhet innen Eidskog kommune
•  Drive Eidskog Museum som økomuseum.
•  Forskning.
• Ta vare på gamle håndverk, kursvirksomhet.
•  Faglig bistand til offentlige myndigheter, forskere, studenter, skoleelever og andre
enkeltstående personer med oppgaver av historisk art.
• Utarbeide undervisningsopplegg for skolene.
•  Rådgivning i forbindelse med istandsettelse eller ombygning av bevaringsverdig
antikvarisk bebyggelse.
•  Å utgi eller medvirke til utgivelse av museale eller historiske publikasjoner.

§ 4) Eieform
EMH er en juridisk sjølstendig institusjon som ledes av eget styre, og som eier Eidskog Museum.
Eidskog Museum kan etter vedtak på årsmøtet inngå driftsavtale med andre museer som ledd i en konsolidering, og gjennom dette gi Eidskog Museum mulighet til å arbeide for bedre faglig innhold og kvalitet.

§ 5) Medlemskap
Alle kan bli medlem av EMH som betaler den til enhver tid fastsatte kontingent, og som er villig til å arbeide for EMH’s mål.
Som medlem med 1 – en- stemmeberettiget representant opptas også foreninger, lag og bedrifter.

§ 6) Medlemskap i andre organisasjoner/institusjoner
Årsmøtet skal godkjenne medlemskap eller tilslutning til institusjoner av vesentlig betydning for Eidskog Museum.

§ 7) Tilgjengelighet
Det bør årlig være minst ett arrangement ved hvert av Eidskog Museum anlegg. Om det er økonomisk forsvarlig, skal det være sommeråpent ved anlegg hvor dette er naturlig.
Eidskog Museum skal følge de retningslinjer for publikums tilgjengelighet som gjelder for norske museer.

§ 8 ) Årsmøte
Årsmøtet er EMH’s høgeste myndighet.
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars. Ekstraordinært årsmøte holdes når 1/5 av medlemmene, styret eller leder finner det nødvendig eller forlanger det.
Årsmøtet bekjentgjøres minst fire uker i forveien. Forslag må være styret i hende to uker før årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle årsberetning, regnskap (1.januar – 31.desember), registrert revisor benyttes, behandler innkomne saker og saker fra styret, vedtar budsjett, fastsetter kontingent, foretar valg.

Årsmøtets dagsorden skal være:
  1) Godkjenne de frammøtte stemmeberettigede medlemmer og representanter.
2) Godkjenne den oppsatte sakliste og dagsorden.
3) Velge dirigent og sekretær og to til å underskrive protokollen..
4)  Behandle årsberetning og regnskap.
5)  Behandle innkomne forslag og saker.
6)  Forslag fra styret.
7)  Revisor blir ikke oppnevnt så lenge autorisert regnskapsfirma benyttes – såframt ikke

tilskuddsytere krever det.
8)  Vedta budsjett.
9)  Fastsette kontingent (gjelder for påfølgende år).
10) Velge følgende tillitsmenn – / kvinner:
• Leder
• Fem styremedlemmer.
• Fire varamedlemmer.
• Valg av komiteer som årsmøtet mener er nødvendige for EMH’s virksomhet.
• Valgkomite på tre medlemmer.
• Valgkomiteen legger fram skriftlig forslag.

 

Valgets prosedyre:
Om forlanges – foregår alle valg skriftlig. Leder velges først. Hvis en kandidat ikke får flertall, foretas det omvalg mellom de to kandidater som fikk flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Om det ved valg av styremedlemmer er meir enn fem kandidater, føres fem navn på hver stmmeseddel. De fem som får flest stemmer er valgt. Valg av fire varamedlemmer og tre i valgkomiteen foregår på samme måte.

§ 10) Styret
Styret består av sju medlemmer. Årsmøtet velger seks, deriblant leder. Leder velges for ett år ad gangen. Styremedlemmene velges for to år, og slik at tre er på valg hvert år.
Leder velges for seg, deretter styremedlemmer og varamedlemmer. Styret fordeler sjøl oppgavene som nestleder, sekretær og kasserer.
Valgkomiteen velges slik at en er på valg hvert år.
Eidskog kommunestyre oppnevner ett medlem med personlig varamedlem som følger kommunestyreperioden.
Kulturetaten i Eidskog kommune tiltrer styret med tale og forslagsrett.

Bestyrer i samarbeid med leder har den daglige ledelse av driften av Eidskog Museum/EMH. Bestyrer i samarbeid med styret er ansvarlig for forsvarlig regnskapsførsel, protokoller, kataloger, samlinger og eiendommer, og sørger for at disse er forsvarlig forsikret.
Leder og kasserer har anvisningsmyndighet i felleskap.

Mellom årsmøtene er styret EMH’s høgeste organ.
Styret er vedtaksført når minst fire medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
§ 11) Ansatte
Museet skal følge offentlige retningslinjer for ansatte. Ansatte skal følge ICOM’s museumsetiske retningslinjer.

§ 12) Eidskog Museums samlinger og eiendeler
Eidskog Museums samlinger og eiendommer kan ikke selges eller byttes bort. Ingen gjenstander må sendes ut av Norge.
Jmf. Lov om kulturminne av 9.juni 1978 §23.

§ 13) Vedtektsendringer
Vedtektsendringer må skje på vanlig årsmøte med 2/3 flertall av de frammøte. Endringsforslag må være sendt styret seks uker før årsmøtet og sendes ut med årsmøteinnkallingen.

§ 14) Oppløsning
Om EMH skulle bli oppløst, tilfaller eiendommene og eiendelene Eidskog kommune som forutsettes å disponere dem til beste for bygda, og slik at de kan kreves tilbake om en ny forening er villig til å ta opp arbeidet innen fire år. Eventuell oppløsning behandles som forslag om vedtektsendring, men må for å være gyldig, vedtas av to på hverandre følgende ordinære årsmøter.

******************

Sist oppdatert: 22/01/08