Fangstgropanlegget

Fangstgropanlegget på Gaustadmoen med sti forbi Trandemsgruvene til Ingelsrud
Fangstgropanlegget på Gaustadmoen var lenge det største fangstgropanlegget som var funnet i et lavlandsområde. Nylig ble det funnet et med fleire groper i Solør. Fangstgropanlegget på Gaustadmoen er gjennom C14 analyse datert til 230 – 400 e.kr., yngre romertid.
Hans Lennart Lindkjølen oppdaget fangstgropanlegget mens han satt på post under elgjakt på 1980-tallet. Arkelog Tom Bloch Nakkerud har seinere foretatt stikkprøver og utgraving, og det ble også foretatt utgravinger i forbindelse med omlegging av RV2 som skjærer seg tvers gjennom anlegget. Det er også brukt fly i 1987 for å undersøke om det kunne oppdages strukturer i landskapet, moden åker, som tydet på gjenfylte groper. Noe som gav positivt resultat.

Infotavla ved fangstgropanlegget, før turavgang til Ingelsrud (2004)Bilde: Sverre Eier

 

Ei av fangstgropene som ligger vest for Haget/Steinbakken er datert til eldre bronsealder, ca 1800 f. Kr Denne gropa angir retningen for anlegget ned mot Vrangeselva, men er altså mye eldre.
Fangstgropanlegget er trolig en fortsettelse av groper som allerede eksisterte.Anlegget må ha vært større da en del groper er gått tapt via nydyrking. Slike ting kan avdekkes via fly i moden åker, noe som gav positivt resultat her. Det er ikke foretatt undersøkelse som viser om det har eksistert ledegjerder mot fangstgropene.

 

Fangstgropanlegget går ned mot Vrangselva. Litt lenger nord, i Valmannsundet mellom Gaustadsjøen og Veslesjøen ble det i 1969 ved senkning av Vrangselva oppdaget et kattise-anlegg. Her ble det også foretatt C14 datering av en av trespilene som fortalte at kattisa var 3000 år gammel.

 

Navnet Ilag betyr der som fisken blir dratt i land. Disse to funnene forteller at det i Eidskog i tidlig tid har vært veletablerte anlegg. Så store anlegg ville ikke blitt bygd uten at folk bodde der fast.
Det er gjort få oldfunn i Eidskog. Det er derfor viktig at funn som forteller om dagliglivet får en plass i historia.
Fangstgropanlegget på Gaustadmoen er tydlig merket slik at folk kan studere anlegget på egenhånd. Anlegget i vest avbrytes av åker. Det er tillatt å gå over privat eiendom via Gaustadhaget, men turgåere oppfordres til å ta hensyn.

Fra en av gruvene på Trandemskogen som en passerer på turen mellom Fangstgropanlegget på Trandemskogen over til Ingelsrud.

 

Det er merket sti over til Ingelsrud forbi Trandemsgruvene. Her har det vært utvinning av jernmalm. Det eksisterer fortsatt djupe hull etter denne virksomheten som skriver seg tilbake til slutten av 1600-tallet og med leveranser først og fremst til Reppshus jernverk.

Jmf. Eidskog bygdebok IV s.255, 341.